Cookies:

Wij beperken het gebruik van cookies tot het minimum.
Wordpress en Google analytics geven ons wel een onpersoonlijk overzicht van bezoekersgebruik.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze site door anderen dan het team van Kleuren Netwerk.

Door de links binnen deze site te gebruiken ga je akkoord met ons cookie-, disclaimer- en privacy beleid.

Een cookie is een klein bestandje dat per pagina wordt meegestuurd om gebruik van een site te gemakkelijk te maken.
Behalve de door jou opgegeven contact gegevens die beantwoorden van je mail mogelijk maken, verzamelen we geen persoonlijke gegevens.  De door jou ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming,
Je kunt in onderstaand contactformulier aangeven of je wilt dat je gegevens direct na beantwoording van je vragen worden verwijderd.

Terug naar de home page

Disclaimer

bijgewerkt op 24-05-2018
Kleuren Netwerk is geregistreerd als een aparte zelfstandige handelsactiviteit van Carla van den Puttelaar.
Onderstaande is daarom ook van toepassing op activiteiten van Carla van den Puttelaar en alle sites onder ons beheer.

Wij dragen graag een steentje bij aan het delen van kennis, deskundigheid, ervaring en informatie en zetten ons in voor de belangrijke eigenschappen van internet: openheid en toegankelijkheid.
Maar behouden ons het recht voor om onszelf, onze deelnemers en bezoekers te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik van ons aanbod.
Daarom is het gebruik van onze internetsite naast actuele wettelijke eisen en gangbare etiquette, onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere site die direct of indirect is verbonden met het Kleuren Netwerk.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
Het beeldmerk en de huisstijl van kleurennetwerk en de daaraan verbonden sites zijn uiteraard strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, en deze mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen worden.

Algemeen
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie-doeleinden, o.a. voor leveranciers en klanten. Daarbij maakt het Kleuren Netwerk gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hoewel door het team van Kleuren Netwerk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en/of volledig accuraat is.
Kleuren Netwerk zal zich inspannen om de hieraan verbonden websites technisch operationeel te houden. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.
Mede door de intrinsieke eigenschappen van internet verkeer en afhankelijkheid derden zoals providers staat Kleuren Netwerk er niet voor in dat de in beheer zijnde websites doorlopend en zonder onderbreking kunnen worden geraadpleegd.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en kan niet worden beschouwd als een bedrijfskundig, technisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
De informatie op de website bevat geen bindende verklaringen of garanties van Kleuren Netwerk of partners. Kleuren Netwerk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Kleuren Netwerk kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de informatie op de website en de disclaimer wijzigen.

Beeldmateriaal
De meeste foto’s op deze site zijn het eigendom van Kleuren Netwerk, onze deelnemers of bezoekers, of gekocht bij websites die royalty-free stock photography aanbieden, voor eenmalige toepassing op deze website.
Indien u meent dat er zich materiaal op deze website bevindt, dat inbreuk doet op uw eigendoms- of copyright rechten, stuur ons dan een e-mail ! Wij zullen handelen naar de geest van de Digital Millennium Copyright Act.

Sommige materialen zoals de kleurenwaaiers op deze website zijn van ColorCircus.logo Colorcircus
Wij hebben dat geplaatst omdat we  enthousiast zijn over de mogelijkheden van die materialen.
ColorCircus is niet verantwoordelijk voor merchandise die worden vertoond op deze site.
ColorCircus levert niet aan consumenten, alleen aan consulenten.
The pocketcolors showed on this website are products of Colorcircus.
Colorcircus is not responsible for the follow up in merchandising or other products showed on this site. Colorcircus does not deliver directly to consumers, only to professionals.

To visit the website go to:

http://www.colorcircus.com/

Hyperlinks
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn.
Kleuren Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
De websites van deelnemers en andere hyperlinks buiten het kleurennetwerk worden niet door Kleuren Netwerk gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.
Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Als u besluit om gebruik te maken van een koppeling naar een andere website, doet u dat geheel voor eigen risico.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard.
Indien een hyperlink niet meer werkt, stellen wij een e-mail aan info@kleurenanalyse.net zeer op prijs.

Beveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures.
Zonder schriftelijke toestemming van Carla van den Puttelaar of wettelijke vertegenwoordiger hiervan mag:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website of websites behorend tot het Kleuren Netwerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Vertrouwelijkheid
Voor vertrouwelijke informatie zult u tenminste dezelfde waarborgen in acht nemen die ook gelden voor uw eigen vertrouwelijke informatie. Indien uit de geboden informatie blijkt dat deze vertrouwelijk is, dient u hiermee dus vertrouwelijk om te gaan.
In ieder geval zult u de op onze sites of via onze sites verstrekte informatie niet aan derden verstrekken, wijzigen, in exploitatie nemen of aanbieden ter exploitatie.
In het vertrouwen dat we hiermee de rechten van ons, onze deelnemers en onze bezoekers voldoende hebben verwoord, wensen we u veel plezier bij het verkennen van ons netwerk!